۱۲
مرد

استاندارد تست سایش

 

اصول استاندارد تست سایش

 

استاندارد تست سایش با ساییدن بخش فوقانی وجه نمای جدول به کمک یک ماده ساینده در شرایط استاندارد بررسی می شود .

ماده ساینده

ماده ساینده مورد نیازدراین آزمون تست سایش ، شامل یک امیخته الومین (کوراندم) طبق استاندارد می باشد. این ماده نباید بیش از سه نوبت مورد استفاده قرار گیرد.

ماشین سایش باید از یک چرخ ساینده عریض ، یک قیف ذخیره بایک یا دو شیر کنترل برای ینظیم ماده ساینده خروجی ،یک قیف هدایت گر جریان ، یک میز یا صفحه متحرک گیره دار ویک وزنه ی تشکیل شده باشد. وقتی از دو شیر کنترل استفاده شود یکی از انها برای تنظیم اهنگ جریان باید به کار رود که می تواند جریان پایدار رابرقرار کند.شیر دیگر برای قطع و وصل جریان به کار گرفته می شود.

چرخ عریض سایش باید از یک فولاد با سختی برینل بین 245HBو203HB ساخته شود.

قطر چرخ باید (200±1)mm و عرض آن (70±1)mm باشد. چرخ باید در مدت(60±3)s ، به تعداد 75دوربچرخد.

میز متحرک گیره دار روی یک تکیه گاه غلتکی نصب شده است وبه کمک وزنه به سمت چرخ کشیده می شود وبا نیروی معینی به ان می چسبد ونیرو وارد می کند.

قیف ذخیره دارای مواد ساینده ای است که یک قیف هدایت گر جریان را تغذیه می کند.

قیف هدایت گر جریان ممکن است استوانه ای و دارای یک شیاف خروجی  باشد.

طول شکاف(45±1)mmوعرض آن (4±1)mmمی باشد. ابعاد قیف هدایت گرجریان باید حداقل mm10بزرگ تر از ابعاد شکاف در هر جهت باشد. اگر قیف مزبور مستطیلی با حد اقل یک وجه شیبدار منتهی به طول شکاف باشد، محدودیت ابعادی ضرورت ندارد.

چرخ دستگاه آزمون تست سایشقطعات دستگاه آزمون تست سایش

قیف دستگاه آزمون تست سایش

ارتفاع ریختن مواد از شکاف تا محور چرخ سایش عریض باید(100±5)mm ومواد ساینده باید با فاصله افقیmm1تا

mm5 پشت لبه جدول یا محل تماس چرخ با آز مونه ریخته شود .

وسایل لازم برای اندازه گیری نتایج عبارتند از:

یک ذره بین که بهتر است مجهز به نور باشد ، شامل یک خط کش فلزی و یک کولیس رقومی می باشد.

نمای پاشش پودر در دستگاه آزمون تست سایش

واسنجی

وسیله مورد استفاده باید، پس از 400 آزمون تست سایش یا هر دو ماه یک بار (هرکدام کمترباشد)یا پس از عوض شدن آزمایشگاه یا استفاده از ماده ساینده جدید ویا به کار گیری چرخ سایش جدید واسنجی شود.

اهنگ جریان مواد ساینده باید با ریختن مواداز یک ارتفاع تقریبی  mm100  در یک ظرف صلب توزین شده با لبه صاف به ارتفاع (90±10)mm وحجم معین (حدودL1)انجام شود . وقتی ظرف در حال پر شدن  است وسیله ریزش مواد باید بالا اورده شود تا ارتفاع تقریبی mm100حفظ شود و تقریباٌ ثابت بماند. وقتی ظرف پر شد،سطح فوقانی ان باید صاف و تخت شود وبا توجه به وزن و حجم آن ، چگالی مواد محاسبه شود. مواد ساینده باید به درون  دستگاه باید به  مدتS (60±1) جریان یابد ودر زیر تراز چرخ سایش دریک ظرف با وزن معین و با حداقل حجم L3،جمع اوری می شود ، ظرف پر شده باید وزن شود وباتوجه به چگالی مواد باید اهنگ جریان مواد اندازه گیری شود که مساوی یا بیشتر از L/min5/2 باشد.

وسایل آزمون تست سایش

وسیله باید به همراه یک آزمونه مرجع مرمر بولونیایی  وبا استفاده از یک وزنه تنظیم شده انجام شود وبه نحوی که پس از 75 دور چرخش سایش در مدت(60±3)Sطول شیار یا درز حاصله (20±0/5)mmباشد.

با افزایش یا کاهش وزنه باید طول شیار حاصله به ترتیب افزایش یا کاهش  یابد ، میز متحرک گیره دار و وزنه باید چنان که اصطکاک نداشته و در گیر نباشد.

شیار باید با تقریب 0/1mmاندازه گیری شود و میانگین سه نتیجه  به عنوان مقدار واسنجی شده گزارش شود.

یک ماده دیگر به عنوان آزمونه مرجع می تواند به کار رود، مشروط براین که ارتباط و هم بستگی خوبی بین ان آزمونه وآزمونه مرجع یعنی مرمر بولونیایی برقرار شود.

مرمر بولونیایی مرجع، عبارت است از قطعه سنگ Lumel  demi-cIair       با ضخامت mm50 یا بیشترکه عمود بر کف بریده شده  وبا یک ساینده الماسه باذرات 100/120   شده و زبری ان درحد  (1/6±0/4)um=R باشد. مشروط بر ان که اندازه گیری باوسیله مورد نظر طبق استاندارد 6/2 باشد.

در هر واسنجی دستگاه ، گونیا بودن تکیه گاه نمونه باید کنترل شود :

شیار روی آزمونه مرجع  باید مستطیلی  باشد و اختلاف بین طول های انددازه گیری شده شیار در هر طرف نباید  بیش از 0/5mm باشد. در صورت نیاز موارد باید کنترل شود:

 

– عمود بودن آ زمونه  بر چرخ سایش.

– موازی بودن میز متحرک گیره دار و شیار قیف هدایت گر جریان  با محور چرخ.

– یکنواخت بودن جریان مواد ساینده در طول شکاف.

– بیش از حد نبودن اصطکاک میز متحرک و وزنه.

آماده سازی آزمونه

آزمونه باید کل محصول یا بریده ای از آن با حداقل ابعاد 70mm×100mm وشامل وجه یا نمای فوقانی قطعه ودارای ضخامت mm(10±60) باشد.

ازمونه باید تمیز و خنک باشد.

بخش بالایی نمای قطعه که باید مورد ازمون قرار گیرد لازم است روا دارای 1mm±  باشد به طبق بند پ_5 در دو جهت عمود بر هم در طول mm100 اندازه گیری شود.

اگر بخش بالایی نمای قطعه بافت زیر و نا صاف داشته و یا خارج از روادارای باشد باید به ارامی ساییده شود تادر محدوده ی  رواداری قرار گیرد.

بلافاصله قبل از ازمون، سطح قطعه باید بایک برس تمیز و یا با یک رنگ سطحی پوشیده شود تا اندازگیری  شیار آسان شود(برای مثال رنگ کردن با یک ماژیک)

روش انجام آزمون تست سایش

قیف ذخیره را از مواد ساینده خشک پر کنید. رطوبت مواد نباید بیشتر از 1% باشد.

میز متحرک  گیره دار را از چرخ سایش عریض دور کنید. ازمونه را در محل مورد نظر چنان قرار دهید که فاصله شیار ایجاد شده  از لبه ازمونه حد اقل mm15 باشد و ازمونه را  بررروی گوه محکم کنید تا امکان جریان مواد ساینده را ایجاد کند.

ظرف جمع اوری مواد ساینده را در زیر چرخ قرار دهید.

ازمونه را در تماس با چرخ سایش عریض قرار دهید و شیر کنترل را باز کنید و هم زمان دستگاه را روشن کنید تا در مدت(60±3)S، به تعداد 75 دور بچرخد.

یکنواختی جریان مواد ساینده در طول آزمایش را با چشم کنترل کنید. پس از 75 دور چرخش، چرخ وجریان مواد را متوقف کنید.  در صورت امکان دو آزمایش بروی یک آزمونه انجام دهید.

اندازه گیری شیار (فرورفتگی ) ایجاد شده

ازمونه را زیر یک ذره بین شیشه ای بزرگ با حد اقل بزرگ نمایی دو برابر قرار دهید و بهتر است از یک منبع روشنایی برای آسان کردن اندازه گیری فرو رفتگی استفاده کنید.

با یک مداد اندازه نیم میلی متری وبادرجه سختی 6H یا  7H محدوده خارجی شیار را با خط کش علامت گذاری و خط کشی  کنید. 1L  و  2L (به شکل چ_4 مراجعه کنید).

سپس خط AB را از وسط شیار، عمود بر خط وسط آن رسم کنید. یک کولیس رقومی را روی نقاط A  و B در لبه داخلی  حدود طول1L  و 2L شیار قرار دهید و اندازه گیری کنید و با تقریب ± 0/1mmان را ثبت کنید.

برای واسنجی، اندازه گیری را به فاصلهm  m (1±10) از هر انتهای شیار (C  D)  انجام دهید تا سه نتیجه به دست اید.

برخی از رنگ ها ی سطحی ممکن است توسط سایش از روی شیار برداشته شود از این موضوع در رسم خط L1  باید صرف نظر کرد، زیرا سطح آزمونه سائیده شده است.

 بیان نتایج آزمون تست سایش

ازمون  که همان بعد تصحیح  شده پس از اعمال ضرایب  واسنجی است  پس از گرد شدن  باتقریب 0/5mm  گزارش می شود. ضریب واسنجی

اختلاف  عددی بین 20 و نتیجه واسنجی می باشد.

اگر دو شیار در یک ازمونه ایجاد شده باشد. مقدار بزرگ تر باید به عنوان نتیجه مورد نظر قید شود.

یاداوری_ به عنوان مثال اگر مقدار واسنجی 19/6mm و  نتیجه ازمون  نتیجه ازمون 22/5mm  باشد، نتیجه ازمون  عبارت است از 22/5+(20-19/6)=22/9mm  که پس از گرد شدن 23mm گزارش می شود.

شیار دستگاه آزمون تست سایش

گزارش ازمون تست سایش

گزارش نتیجه  ازمون شامل طول های شیار می با شد.

در گزارش  نتایج از مون موارد زیر باید قید شود:

نام ازمایشگاه.

نام آزمون کننده.

تاریخ آزمون.

نام نمونه بردار.

مشخصات محصول  با توجه به نشانه گذاری  جداول مانند تاریخ تولید، شماره محموله، نوع یا رده جداول و نام تولید کننده.

محل نمونه برداری و مشخصات مجموعه ای که از آن نمونه برداری شده است.

شماره استاندارد ملی آزمون و نام آزمون.

نتیجه نهایی آزمون.

ذکر مواردی درباره نمونه و آزمون که نیاز به توضیح دارد.[/vc_column_text]

دستگاه های آزمایشگاهی شرکت قزل صنعت آریا

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۷ از ۵
از مجموع ۳ رای