کولیس تناسبی
۰۲
شهر

استاندارد کولیس تناسبی

  استاندارد کولیس تناسبی نخستین بار در سال 1387 تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تایید کمیسیون های مربوط...

ادامه مطلب